Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”
 

Hiệu trưởng GS.TS Nguyễn Văn Minh

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Đào tạo, đổi mới nghiệp vụ sư phạm; Nội chính; Tài chính; Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn, Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Đổi mới mô hình, chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng giáo viên; Triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng phúc lợi; Chủ tịch Hội đồng lương; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự; Trưởng ban An ninh chính trị-Bảo vệ nội bộ; Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường.

- Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

- Phụ trách chung tất cả các đơn vị. Trực tiếp phụ trách hoạt động các đơn vị: phòng Đào tạo, Hành chính - Đối ngoại, Kế hoạch -Tài chính, Tổ chức Cán bộ, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên; khoa Sinh học, Tiếng Anh, Vật lý; Trường Tiểu học thực hành Nguyễn Tất Thành, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

- Chủ tài khoản của Trường

 PGS.TS Nguyễn Văn Trào

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Văn Trào

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Khoa học công nghệ; Xuất bản; Thông tin thư viện; Nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên; Công tác học sinh - sinh viên; Đề án Ngoại ngữ 2020; Công tác đoàn thể; Công tác thanh tra; An ninh trật tự; Văn hóa - Thể thao; Vệ sinh môi trường; Đối ngoại với địa phương sở tại.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Hội thể thao Đại học Sư phạm Hà Nội, Trưởng ban Kỹ thuật An toàn - Vệ sinh lao động.

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của các đơn vị: Phòng Bảo vệ, Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên, Khoa học - Công nghệ, Sau đại học; Ký túc xá, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Viện Nghiên cứu Sư phạm, Trung tâm Thông tin Thư viện, Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất học liệu và các Trung tâm khoa học và công nghệ khác trong toàn Trường; khoa Công nghệ Thông tin, Địa lý, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất, LLCT-GDCD, Nghệ thuật, Quản lý Giáo dục, Sư phạm Kỹ thuật, Tâm lí Giáo dục, Toán - Tin, Triết học, Việt Nam học.

- Được Hiệu trưởng ủy quyền kí các hợp đồng về khoa học công nghệ và các văn bản tài chính theo kế hoạch.